Právne oznámenie - Vectavir

Právne oznámenie

Vitajte na internetovej stránke lieku VECTAVIR TÓNOVANÝ KRÉM NA OPARY 10 MG/G DERMÁLNY KRÉM (ďalej len „internetová stránka"). VECTAVIR TÓNOVANÝ KRÉM NA OPARY 10 MG/G KRÉM je liek na vonkajšie použitie obsahujúci účinnú látku penciklovir. Pred jeho použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu. Prevádzkovateľom tejto internetovej stránky je spoločnosť Omega Pharma a.s., Drážní 253/7, Brno, 627 00, Česká republika (ďalej len „spoločnosť Omega" alebo „my"). 

Váš súhlas s právnym oznámením a jeho zmenami

Prístupom na túto internetovú stránku a jej používaním potvrdzujete, že ste si toto právne oznámenie prečítali a že s ním súhlasíte. Internetová stránka, jej obsah a toto právne oznámenie môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia príležitostne aktualizované alebo zmenené. Príslušnou aktualizáciou a/alebo zmenou ste viazaný od okamihu prístupu k internetovej stránke a jej používania po danej aktualizácii alebo zmene. Vykonávajte prosím pravidelnú kontrolu tohto právneho oznámenia.

Dostupnosť internetovej stránky

Táto internetová stránka je navrhnutá tak, aby spĺňala právne predpisy Európskej únie a je určená na použitie len pre obyvateľov Európskej únie. Pre niektoré osoby alebo v niektorých krajinách mimo Európskej únie môže byť prístup na túto internetovú stránku nezákonný. Pokiaľ k tejto stránke pristupujete z územia mimo Európskej únie, robíte tak na Vaše vlastné riziko a zodpovednosť.

Internetová stránka nie je zdrojom lekárskeho poradenstva

Táto internetová stránka a jej obsah sú poskytované vo všeobecnej rovine a len pre informatívne účely. Táto internetová stránka ani jej obsah nie sú určené ani odporúčané ako náhrada odborného lekárskeho poradenstva. Žiadne informácie uvedené na tejto internetovej stránke nie sú určené a ani by nemali byť používané na účely lekárskej diagnostiky alebo liečby. O svojom zdravotnom stave alebo liečbe sa vždy poraďte so svojím lekárom alebo iným kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Nikdy nepodceňujte lekárske rady ani neodkladajte vyhľadanie lekárskej pomoci kvôli niečomu, čo si prečítate na tejto internetovej stránke.

Informácie o produktoch a/alebo službách

Informácie uvedené na internetovej stránke sa môžu v jednotlivých štátoch líšiť a nie v každom štáte môžu byť dostupné všetky produkty a/alebo služby. Odkaz na produkt alebo službu neznamená, že daný produkt alebo služba je alebo bude k dispozícii vo Vašom štáte. Produkty a služby uvedené na tejto internetovej stránke môžu podliehať rôznym regulačným požiadavkám jednotlivých štátov. Žiadne informácie uvedené na tejto internetovej stránke nesmú byť interpretované ako propagácia alebo inzercia produktu alebo služby, ktoré nie sú v danom štáte dovolené.

Autorské právo a použitie informácií

Táto internetová stránka a jej obsah sú vlastníctvom spoločnosti Omega alebo sú ňou kontrolované a sú chránené právnymi predpismi týkajúcimi sa autorského práva. Informácie vrátane textu, obrázkov, audio a video súborov si na tejto internetovej stránke môžete prezerať a sťahovať pre svoje osobné nekomerčné použitie. Žiadne úpravy alebo ďalšie rozmnožovanie internetovej stránky a jej obsahu nie sú dovolené. Je zakázané distribuovať, upravovať, prenášať, opätovne používať alebo opätovne vyvesovať túto internetovú stránku alebo jej obsah. Spoločnosť Omega nezaručuje, že používaním informácií uvedených na internetovej stránke neporušujete práva tretích strán. K internetovej stránke ani k žiadnej časti jej obsahu sa Vám neudeľuje žiadna licencia ani žiadne iné právo, s výnimkou obmedzeného povolenia na použitie uvedeného v tomto odseku.

Ochranné známky

Ochranné známky, značky služieb, obchodné názvy a obchodné úpravy uvedené na tejto internetovej stránke sú chránené vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi. Každé použitie vyššie uvedeného bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Omega je zakázané. K týmto ochranným známkam, značkám služieb, obchodným názvom a obchodným úpravám sa Vám neudeľuje žiadna licencia ani žiadne právo bez výslovného písomného povolenia spoločnosti Omega.

Upozornenie na záruky

Spoločnosť Omega vyvíja primerané úsilie, aby táto internetová stránka a jej obsah boli stále pravdivé a aktuálne. Neposkytujeme ale žiadne vyhlásenia ani záruky ohľadom správnosti alebo úplnosti tejto internetovej stránky a jej obsahu.  

TÁTO INTERNETOVÁ STRÁNKA A JEJ OBSAH SA POSKYTUJÚ "TAK, AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ OMEGA NEPOSKYTUJE V SÚVISLOSTI S INTERNETOVOU STRÁNKOU A JEJ OBSAHOM ŽIADNE ZÁRUKY OHĽADOM ICH ÚPLNOSTI, SPRÁVNOSTI, PRÍSTUPNOSTI, NEPORUŠENIA PRÁV ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. SPOLOČNOSŤ OMEGA PHARMA A.S., DRÁŽNÍ 253/7, BRNO, 627 00, NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA ANI ŽIADNE ZÁRUKY, ŽE TÁTO INTERNETOVÁ STRÁNKA A JEJ OBSAH NEOBSAHUJÚ ŽIADNE VÍRUSY, ČERVY ANI INÉ KÓDY, KTORÉ BY MOHLI MAŤ ŠKODLIVÉ ALEBO DEŠTRUKTÍVNE ÚČINKY.   

SPOLOČNOSŤ OMEGA, ANI ŽIADNA INÁ SPOLOČNOSŤ ZO SKUPINY OMEGA PHARMA GROUP, ANI ŽIADNA INÁ STRANA, KTORÁ SA PODIEĽA NA TVORBE ALEBO HOSTINGU TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY ALEBO JEJ OBSAHU, NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ PRIAME, VEDĽAJŠIE, NÁSLEDNÉ, NEPRIAME ALEBO SANKČNÉ NÁHRADY ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z PRÍSTUPU K TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKE A/ALEBO JEJ OBSAHU, ICH POUŽÍVANIA, NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA, SPOLIEHANIA SA NA NE ALEBO AKEJKOĽVEK ICH CHYBY ALEBO OPOMENUTIA.   

Keďže niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčiť a/alebo obmedziť niektoré záruky a/alebo zodpovednosti, nemusia sa na Vás tieto výnimky a/alebo obmedzenia vzťahovať.

Rozhodné právo & jurisdikcia

Všetky prípadné nároky týkajúce sa tejto internetovej stránky a jej obsahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Odkazy na iné webové stránky

Táto internetová stránka môže obsahovať referencie alebo odkazy na iné stránky, ktoré nemá spoločnosť Omega pod kontrolou a na ktoré sa nevzťahuje toto právne oznámenie. Tieto referencie a/alebo odkazy sú poskytované len pre Vašu orientáciu a spoločnosť Omega nezodpovedá za prípadné škody alebo ujmy vyplývajúce z týchto stránok alebo referencií či odkazov na ne. Upozorňujeme, že za návštevu týchto stránok nesiete vlastnú zodpovednosť.

Odkazy na internetovú stránku

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Omega je zakázané na webovej stránke tretej strany zobrazovať túto internetovú stránku alebo jej obsah („framing“), vytvárať odkazy na inú ako domovskú stránku tejto internetovej stránky („deep linking“), zrkadlovo zobrazovať alebo opakovane prenášať túto internetovú stránku alebo jej obsah („mirroring“), citovať z internetovej stránky alebo ju použiť celú alebo jej časť na webovej stránke tretej strany. Ak chcete na našu internetovú stránku odkazovať, prosím kontaktujte nás na nižšie uvedenej adrese.

Zásady ochrany osobných údajov

Používanie tejto internetovej stránky sa riadi tiež našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto právneho oznámenia nás prosím kontaktujte na adrese: 

Omega Pharma a.s.
Drážní 253/7
Brno, 627 00
Česká republika