Ochrana údajov - Vectavir

Zásady ochrany osobných údajov

Tento dokument opisuje spôsob, akým prevádzkovateľ týchto webových stránok: www.vectavir.sk, t.j. spoločnosť: Omega Pharma a.s. so sídlom Drážní 253/7, Brno, 627 00, Česká republika (ďalej len "Prevádzkovateľ"), získava, zhromažďuje, prehliada, uchováva a inak spracúva informácie o osobách, ktoré navštevujú tieto webové stránky. Prevádzkovateľ považuje ochranu osobných údajov, ako aj ochranu súkromia za veľmi dôležitú, a preto pristupuje k ochrane údajov s maximálnou zodpovednosťou.   

Vstupom na tieto webové stránky a ich používaním súhlasíte s týmito Zásadami ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady") a so spracovaním osobných údajov v súlade s týmito Zásadami, ako aj so skutočnosťou, že Prevádzkovateľ je oprávnený uvedené Zásady meniť, respektíve aktualizovať podľa vlastného uváženia. V záujme Vašej právnej istoty prosím pravidelne kontrolujte text Zásad pri vstupe na tieto stránky.

1. Základné pojmy, spôsob zhromažďovania, rozsah a účel spracovania údajov

Osobným údajom sa rozumie akýkoľvek údaj týkajúci sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, t.j. dotknutej osoby. Dotknutá osoba sa považuje za určenú alebo určiteľnú, ak ju možno priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora (napr. čísla alebo kódu) alebo jedného či viacerých charakteristík alebo znakov špecifických pre jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Údaje týkajúce sa Vašej osoby môžeme zhromažďovať dvoma spôsobmi.

A / Aktívne, keď nám údaje sami poskytnete v rámci webových stránok (napr. v prípade, keď chcete získať určité informácie, registrovať sa na odber noviniek alebo iné účely), ktoré sú priamo vo formulári alebo aplikácii, kde údaje poskytujete, uvedené. Prosím neposkytujte nám viac údajov, ako je v rámci danej aplikácie špecifikované. Poskytnutím údajov zároveň udeľujete Poskytovateľovi svoj súhlas s ich spracovaním na účel, pre ktorý ste tieto údaje poskytli. V prípade, ak je podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") pre spracovanie Vašich osobných údajov potrebný súhlas, text takého súhlasu je uvedený priamo v rámci daného formulára či aplikácie. Osobné údaje tak spracúvame v týchto prípadoch výlučne za podmienky, že nám dobrovoľne udelíte Váš súhlas spĺňajúci zákonné náležitosti (t.j. v ktorom je stanovený účel, zoznam alebo rozsah údajov, čas platnosti, identifikácia prevádzkovateľa a osoby, ktorá súhlas udeľuje) a za podmienky splnenia informačnej povinnosti o Vašich právach podľa § 15 Zákona.

B / Pasívne, kedy webové stránky môžu zhromažďovať informácie o Vašich návštevách tychto stránok bez toho, aby ste tieto informácie aktívne poskytli, a kedy môže byť automaticky rozpoznaná Vaša IP adresa, typ a verzia Vášho internetového prehliadača. Uvedené informácie môžu byť zhromažďované pomocou rôznych technológií, napríklad cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré naše stránky umiestnia do vášho počítača alebo iného zariadenia s prístupom na internet. Tieto súbory nám umožnia odlíšiť Vás od iných užívateľov našich webových stránok, poskytovať Vám vyšší komfort pri prezeraní týchto stránok a vylepšovať ich. Technológie pre pasívne zhromažďovanie informácií napomáhajú  ľahšiemu používaniu webových stránok tým, že umožňujú Prevádzkovateľovi webovej stránky skvalitniť a uľahčiť ich užívanie. Určité nástroje webových stránok by bez použitia technológií pre pasívne zhromažďovanie informácií nemuseli fungovať. Na týchto webových stránkach používame cookies z nasledujúcich dôvodov:

  • Využívanie funkcionality týchto webových stránok vrátane nasmerovania na relevantné časti webových stránok, zapamätanie si výberu preferovaného jazyka, prehrávanie vložených súborov, atď.
  • Zabezpečenie, aby sa webové stránky zobrazovali v rôznych prehliadačoch a zariadeniach rovnako.
  • Zapamätanie si Vašich prihlasovacích údajov, ak ste sa stanoveným spôsobom registrovali.
  • Zhromažďovanie anonymných súhrnných štatistických údajov o návštevnosti stránok, ktoré nám pomôžu zlepšiť ich fungovanie.

Uvedené technológie nie sú využívané pre marketingové či reklamné účely. Súhlas s využitím cookies vyjadrujete odkliknutím pri vstupe na naše webové stránky. Väčšina internetových prehliadačov umožňuje prostredníctvom nastavenia prehliadača kontrolovať väčšinu druhov cookies. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás informoval o prijatí cookies, a Vy sa môžete rozhodnúť, či použitie cookies potvrdíte alebo nie. Ak cookies zakážete, je možné, že nebudete môcť využívať všetky funkcie svojho internetového prehliadača.

Ak sa chcete o cookies dozvedieť viac, napr. aké druhy cookies máte nastavené a ako ich spravovať a mazať, môžete tiež navštíviť stránky: http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby alebo stránky: www.aboutcookies.org

2. Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nebudeme bez Vášho súhlasu poskytovať, sprístupňovať ani inak šíriť tretím stranám, ak nie je ďalej stanovené inak. Môžeme však Vaše osobné údaje poskytnúť ostatným spoločnostiam v rámci skupiny Omega Pharma Group, ktoré budú zaviazané k ochrane Vašich osobných údajov v súlade s týmito Zásadami. Osobné údaje tiež môžu byť v nevyhnutne potrebnom rozsahu odovzdané na ďalšie spracovanie našim sprostredkovateľom, a to v súlade s účelom, na ktorý boli pôvodne Vaše osobné údaje získané, a vždy za podmienok stanovených v zmluve o spracovaní osobných údajov uzavretej podľa ustanovenia § 8 Zákona. Takýmito sprostredkovateľmi môžu byť najmä subjekty poskytujúce služby ako: služby správy dát technickej podpory, IT služby, webový hosting, e-mailové služby, iné služby na účely umožnenia poskytnutia našich služieb a pod. Tieto subjekty sú zmluvne zaviazané používať poskytnuté osobné údaje len na dohodnutý účel a neposkytovať osobné údaje tretím stranám, ak to nie je vyžadované príslušnými právnymi predpismi alebo ak nie je táto možnosť dohodnutá individuálne či v týchto Zásadách.

3. Vaše práva, právo na prístup, opravu či námietky

Kedykoľvek spracúvame Vaše osobné údaje, prijímame všetky potrebné opatrenia, aby sme zaistili, že budú vecne správne a aktuálne na účely, na ktoré boli získané. Máte kedykoľvek možnosť vznášať námietky proti spracovaniu osobných údajov, ak toto spracovanie nie je primerane nutné na účely popisované v týchto Zásadách alebo ak to nevyžaduje zákon. V prípade elektronického priameho marketingu Vám poskytneme možnosť odhlásiť sa, aby Vám ďalšie marketingové materiály neboli zasielané, alebo poskytneme možnosť prihlásiť sa, ak to vyžaduje zákon. 

Používaním našich webových stránok taktiež potvrdzujete, že ste si vedomý svojich práv podľa §§ 15, 28 a nasl. Zákona, t.j. najmä toho, že poskytnutie údajov je v prípade, keď udeľujete súhlas, dobrovoľné, že tento súhlas môžete bezplatne a kedykoľvek písomne odvolať na adrese Omega Pharma a.s. so sídlom Drážní 253/7, Brno, 627 00, Česká republika, respektíve požiadať o likvidáciu osobných údajov, že máte právo prístupu k osobným údajom, právo vyžadovať potvrdenie, či, a aké, Vaše údaje sú spracúvané, právo na opravu nepresných osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov atď. V prípade pochybností o dodržiavaní Vašich práv alebo Vašich žiadostí týkajúcich sa spracovania údajov sa môžete písomne obrátiť na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu či vysvetlenie. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov – www. dataprotection.gov.sk.

4. Bezpečnosť

Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany osobných údajov, ktoré zhromažďujeme online, používame dátové siete s adekvátnou ochranou. Pri spracovaní osobných údajov prijímame primerané opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu osobných údajov. Medzi tieto opatrenia okrem iného patria pravidlá pre prácu so systémami pre automatizované spracovanie osobných údajov, ku ktorým majú prístup len oprávnené osoby, a to na základe osobitných užívateľských oprávnení zriadených výlučne pre tieto osoby. Zaobstarávame si elektronické záznamy, ktoré umožňujú určiť a overiť si, kedy, kým a z akého dôvodu boli osobné údaje zaznamenané alebo inak spracované.

5. Prenos údajov do zahraničia

V rámci prenosu dát medzi spoločnosťami skupiny Omega Pharma Group, ktorá má globálnu pôsobnosť, a prípadne poverenými spracovateľmi, môže dôjsť k prenosu údajov mimo krajiny Vášho bydliska, a to aj do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. S uvedeným prenosom údajov nám poskytujete svoj súhlas v zmysle § 31 ods. 3 písm. a) Zákona. V týchto prípadoch používame nástroje, ktorými možno zabezpečiť primeranú úroveň ochrany Vašich osobných údajov.

6. Ochrana osobných údajov na iných www stránkach

Tieto Zásady sa vzťahujú len na naše stránky, nie na stránky prevádzkované tretími stranami. Na našich stránkach môžu byť odkazy na iné stránky. Vzhľadom na povahu internetu nemôžeme garantovať ochranu osobných údajov na stránkach, na ktoré odkazujeme, ani za ich obsah nenesieme zodpovednosť.

7. Otázky, kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom toho, ako plníme tieto Zásady, alebo ak chcete vyjadriť akýkoľvek názor či pripomienku ohľadom ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese Info.CSCI@perrigo.com.